Kontakty

Rybárstvo Decsi
F. Rákocziho 5
94055 Nové Zámky
tel: +421 35 6401 782
napíšte nám
Mobil: +421 905 568 429

Tovar v akcii:

běžná cena 16,99 €
Cena 32,99 €
skladom
běžná cena 48,00 €
Cena 42,90 €
skladom

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti Rybárstvo Decsi - Peter Decsi G.Bethlena 4921/ 5 94055 Nové Zámky, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

 

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese rybarstvodecsi@rybarstvodecsi.eu alebo adrese Rybárstvo Decsi - Peter Decsi G.Bethlena 4921/ 5 94055 Nové Zámky

 

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom Rybárstvo Decsi - Peter Decsi G.Bethlena 4921/ 5 94055 Nové Zámky. Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

 

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

 

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene.

Rybárstvo Decsi - Peter Decsi G.Bethlena 4921/ 5 94055 Nové Zámky

 

 

 

 

 

 

 

 

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.


Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.


Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.


Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe. Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.


Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.


Produkt – produkty, ktoré ponúkame.


Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty ponúkané on-line a ich podpora, napr. vernostný program.

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potencionálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o meno, priezvisko a fakturačnú alebo aj dodaciu adresu; ak podnikateľ, tiež Vaše IČO.
Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch a službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty a služby.
Informácie o telefonických hovoroch alebo inej interakcie s Vami
Informácie o telefonických hovoroch alebo inej interakcie s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

 

Transakčné údaje

Ide výlučne len o informácie o platbách za naše produkty a služby.

 

 1. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

 

Osobnú údaje spracúvame:
- bez potreby Vášho súhlasu, - s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potencionálnym zákazníkom a nami, ako predávajúcim, pri nákupe našich produktov. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä oplnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

 

Oprávneným záujmom spoločnosti je:

 • -  informovať Vás onovinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy aponúkať Vám produkty

a služby spoločností Rybárstvo Decsi - Peter Decsi G.Bethlena 4921/ 5 94055 Nové Zámky,

 • obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

 • Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

-  ponuku produktov a služieb spoločnosti daoma. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu

môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov max. 2 x mesačne,

 • -  zaradenie do vernostného programu, kde od nás využívate benefity vo forme zliav.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb spoločností daoma. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti daoma písomne poštou alebo e- mailom na kontaktoch:

  

 1. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak ste s daoma uzatvorili zmluvu a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu sdaoma apo dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pokiaľ ste zmluvu s daoma neuzatvorili a udelili ste nám len súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak sdaoma uzatvoríte zmluvu alebo ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.

 

 1. Odkiaľ osobné údaje získavame?

 

Osobné údaje získavame:
- priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy, - priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním ponukových emailov,
- priamo od Vás udelením súhlasu pri využívaní vernostného programu,
- od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

 

 1. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky produktov a služieb daoma a ponukové emaily? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

- Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a registračný email.
- Uveďte, komu odvolanie podávate.
- Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové

účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje (ponuka produktov a služieb, vernostný program).

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom.

 

 1. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

 

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

 

 1. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité aich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

 

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach ́, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

 

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

 

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad daoma môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

10.Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb firmy Bohemiasoft s.r.o. ( WEBAREAL), firma WEBASUPPORT s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového
centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie  emailového dotazníka spokojnosti) kurierská spoločnosťí.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

Dodávatelia

Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, skladové a distribučné spoločnosti a poskytovatelia tlačiarenských služieb.

 

Marketingové spoločnosti

Ak ste dali súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, sú sprístupnené aj marketingovým spoločnostiam, ktoré pre nás zaisťujú vybrané marketingové kampane.

 

12.Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

 

Európsky rámec:


- Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických

osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:


- Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 

13.Kde nás môžete kontaktovať?

 

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť u spoločnosti daoma emailom na adresu rybarstvodecsi@rybarstvodecsi.eu alebo písomne na korešpondenčnú adresu Rybárstvo Decsi - Peter Decsi G.Bethlena 4921/ 5 94055 Nové Zámky

 

Y2E4MzBiN